Regulamin

udostępnij:

Regulamin

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z Serwisu Kurier plus (www.kurierplus.pl), w tym rodzaj i zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawiązywania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin niniejszy jest udostępniany usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.kurierplus.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Definicje

1.„Usługodawca” – Agencja Reklamowo-Wydawnicza Krzewicka Jolanta, ul. Narutowicza 27/1

49-340 Lewin Brzeski – właściciel Serwisu

2.„Użytkownik” – to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ogląda lub nabywa plik cyfrowy materiału filmowego, pliku pdf lub nagrania dźwiękowego za pośrednictwem Serwisu Kurier plus www.kurierplus.pl

3. „Materiał” – to materiał audiowizualny w formie pliku cyfrowego, pliki pdf lub inne pliki cyfrowe do czytania i /lub nagranie dźwiękowe w formie pliku cyfrowego udostępniane w Serwisie Kurier plus do pobrania lub do korzystania zgodnie z warunkami licencji.

4. Identyfikator” – to ciąg znaków służący do identyfikacji użytkownika

5. Hasło” – to ciąg znaków ustalonych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.

6. „Rejestracja” – to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi.

7. „Serwis” to usługa polegająca na wyszukiwaniu i udostępnianiu całych materiałów audiowizualnych, cyfrowych plików dźwiękowych oraz cyfrowych plików pdf stanowiących zasób serwisu.

Postanowienia ogólne

1. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu przez Użytkownika.

2. Wsprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności do oświadczeń składania woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3. Wymagania techniczne korzystania z serwisu: dostęp do sieci Internet, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 1024×768, posiadanie konta e-mail. Komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Opis usługi

1.Za pośrednictwem serwisu Użytkownik może oglądać i nabywać udostępniane w nim Materiały w formie plików do pobrania na elektroniczny nośnik informacji i korzystać z nich zgodnie z licencją Użytkownika.

Warunki licencji, prawa i obowiązki Użytkownika oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi są ujęte w tekście licencji.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie usług oferowanych przez Usługodawcę następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Jednocześnie zostaje utworzone konto użytkownika w Serwisie. Konto umożliwia użytkownikowi dokonywanie zamówień, wpłat oraz pobieranie nabytych Materiałów.

Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych w formularzu danych przez Usługodawcę (ARW Krzewicka) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W przypadku podania danych osobowych np. z tytułu świadczenia danej usługi Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakładając konto w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych wysyłanych przez Usługodawcę w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie pocztą elektroniczną listu na adres kontakt@wordpress2126977.home.pl.

Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu poprawnego Loginu oraz Hasła, które użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w Serwisie.

Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać hasło w tajemnicy.

Zamówienia

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.kurierplus.pl. Po złożeniu zamówienia użytkownik dostaje na podany przez niego adres wiadomość e-mailem informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji, co oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.

Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o pozytywnej realizacji przez Użytkownika transakcji w systemie paypal, który to fakt zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e -mail użytkownika. Usługodawca przesyła usługobiorcy drogą mailową informację o sposobie realizacji zamówienia, np. klucz dostępu.

Ceny i płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

  • płatność w kanale elektronicznym za pośrednictwem systemu płatniczego paypal
  • płatność przelewem z góry na konto Usługodawcy

Usługodawca nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych klienta dla płatności on-line. Płatności on -line wykonywane są za pośrednictwem systemu płatności paypal. Usługodawca nie odpowiada za błędne działanie systemu płatności paypal.

Na życzenie Użytkownika w terminie 7 dni od realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Wszystkie ceny w Serwisie wyrażone są w złotych polskich ZPL, zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

Prawa własności intelektualnej i ochrona wizerunku.

Materiały udostępniane za pośrednictwem Serwisu zawierają elementy objęte monopolem autorskim oraz podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 czerwca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Monopol autorski oznacza, że autor ma wyłączne prawo do dysponowania swoim dziełem na wszystkich polach eksploatacji, podmiot zamierzający dokonać działań, które wychodzą poza zakres wyjątków i ograniczeń od praw autorskich, musi uzyskać zgodę autora.

W przypadku dzieł osieroconych korzystanie z materiału wymaga starannego poszukiwania praw autorskich i praw pokrewnych.

Użytkownik może korzystać z Materiałów zgodnie z licencją

Wszystkie Materiały dostępne w Serwisie są zabezpieczone przed nielegalnym korzystaniem. Materiał oznaczany jest w sposób indywidualizujący daną Kopię produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku danych identyfikujących Użytkownika będącego nabywcą takiego produktu, i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Użytkownikowi wyłącznie z takim oznaczeniem.

Tym samym każdy Użytkownik nabywający Materiały w Serwisie – w tym mające szczególny charakter dokumentalny i historyczny – wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Materiału tego oznaczenia. Ewentualne naruszenia praw osobistych osób biorących udział w nagraniach nie jest zamierzone.

Z powodu ochrony tych praw jakiekolwiek działania Użytkowników portalu, które mogłyby naruszyć jakiekolwiek dobra lub prawa osób uczestniczących w nagraniach Materiałów, są zabronione. Odstąpienie od umowy Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art.22 (1) Kodeksu cywilnego, nabywając Materiał w wersji do pobrania z sieci, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), a ponadto oświadcza, iż jest świadom, że usługa świadczona przez Usługodawcę nie może zostać zwrócona z uwagi na jej charakter.

W związku z powyższym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art.1 O ust.3 pkt. 1 cyt. ustawy.

Reklamacje

Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług, których mowa w powyższym Regulaminie, drogą elektroniczną na adres: reklamacje@wordpress2126977.home.pl lub pocztą na adres: Agencja Reklamowo – Wydawnicza Krzewicka Jolanta ul. Narutowicza 27/1 49-340 Lewin Brzeski

Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę reklamacji, przy czym okres ten ma zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego terminu. O przedłużeniu terminu reklamacji oraz odmowie jej uwzględnienia ARW Krzewicka poinformuje Użytkownika.

Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z ustalonym sposobem jej realizacji, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z w/w przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) Identyfikatora Użytkownika lub Hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób i skutki korzystania przez Użytkownika z Materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Usługodawcy Agencja Reklamowo – Wydawnicza Krzewicka Jolanta ul. Narutowicza 27/1 49-340 Lewin Brzeski

Ponadto Użytkownik musi wysłać do działu pomocy i obsługi Klienta: reklamacje@wordpress2126977.home.pl list elektroniczny z prośbą o rozwiązanie niniejszej Umowy i zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę nastąpi, jeżeli Użytkownik: wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, używa lub usiłuje używać Serwisu Kurier Plus niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3.W przypadku gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez Usługodawcę uznane za niepożądane, Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika i wezwie go do natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli

Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do wezwania, umowa zostanie rozwiązana, przy czym uważać się będzie, że nastąpiło to z przyczyny leżąc po stronie Użytkownika. Rozwiązanie umowy powoduje likwidację konta. Zmiana Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej.